DDRC News, 2020-11-19

Maacht mat! Participez! Take the youth work survey!

The RAY Network for the research-based analysis of European youth programmes has launched a multilingual survey on youth work in Europe during the corona pandemic, exploring the impact of the pandemic on youth work, the response of youth work to the pandemic and its effects – and the support needs of youth work.

The survey is a standing survey that will run through autumn and winter, and is not only meant for those active in European youth work, but much more widely for those active in youth work at local, regional, national and/or international youth work across all of Europe. The survey has launched in 10 languages, with additional languages being added in the coming days.

Monthly data snapshots will be published to illustrate what youth work is doing, how youth work is doing, and what youth work needs during these times.

The survey is part of a larger research project of the RAY Network on the impact of the corona pandemic on youth work in Europe, and is complemented by focus groups, expert interviews, and case studies.

Lëtzebuergesch

Kolleegen a Frënn an der Jugendaarbecht zu Lëtzebuerg an a ganz Europa!

Hëlleft eis ze verstoen, wat d’Jugendaarbecht an dëser Zäit leescht a wéi d’Jugendaarbecht an dëser Zäit funktionéiert.

Loosst eis e realistescht an nuancéiert Bild vun der Jugendaarbecht wärend der Corona-Pandemie zeechnen:

d’Ënnerstëtzung, déi d’Jugendaarbecht de jonke Mënschen gëtt an d’Ënnerstëtzung, déi d’Jugendaarbecht brauch, och fir d’Zukunft.

Huelt deel un eiser neier méisproocheger Ëmfro iwwert d’Jugendaarbecht!

Français

Collègues et amis impliqués dans le travail de jeunesse au Luxembourg et à travers l’Europe!

Aidez-nous à comprendre ce que le travail de jeunesse fait et comment il se porte pendant cette période.

Construisons une image réaliste et nuancée du travail de jeunesse pendant la pandémie de corona:

le soutien que le travail de jeunesse apporte aux jeunes et le soutien dont le travail de jeunesse a besoin, aussi pour le futur.

Répondez à notre nouvelle enquête multilingue sur le travail de jeunesse!

Deutsch

Kolleg:innen und Freunde in der Jugendarbeit in Luxemburg und in ganz Europa!

Helft uns zu verstehen, was Jugendarbeit in diesen Zeiten leistet und wie Jugendarbeit in diesen Zeiten funktioniert.

Lasst uns ein realistisches und nuanciertes Bild von der Jugendarbeit während der Corona-Pandemie zeichnen:

Die Unterstützung, die Jugendarbeit jungen Menschen bietet und die Unterstützung, die Jugendarbeit braucht, um dies weiterhin zu tun.

Macht mit bei unserer neuen mehrsprachigen Umfrage zur Jugendarbeit!

Quoi de neuf, Lëtzebuerg?