Objektiv Kooperatioun

Wéi gestalte mir ons Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an dem Service d’éducation et d’accueil pour enfants (SEA)?

Am Kader vum Plan de développement de l’établissement scolaire (PDS) oder vum Concept d’Action général (CAG) hutt Dir als Equipe d’Kooperatioun als Objektiv an de Mëttelpunkt vun Ärer Schoul- respektiv Organisatiounsentwécklung gestallt.
Dëst Dokument gëtt Iech eng Iddi, wéi Dir d’Zesummenaarbecht opbauen oder stäerke kënnt. Mir lueden Iech an, ee ganz normalen Dag aus der Siicht vum Kand ze gesinn, fir datt d’Schoul an den SEA fir d’Entwécklung vum Kand zu eppes Ganzem zesummewuesse kënnen.

Zitiervorschlag

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques & Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. (2019). Objektiv Kooperatioun: Wéi gestalte mir ons Zesummenaarbecht tëschent der Grondschoul an dem Service d’éducation et d’accueil pour enfants (SEA)? E puer Pisten. Walferdange.

Verwandte Projekte